Мэдээлэл

2020 оны 06 сарын 02

БОЯБХ-УАӨДЗ /KFW/ төслөөс Орхоны хөндийн БЦГ-ын байгаль хамгаалагч нарын 5 шинэ байрны тавилга, тоног төхөөрөмж Хамгаалалтын захиргаанд хүргэгдэн ирж бүртгэн хүлээн авлаа. Хамгаалалтын захиргаанаас байгаль хамгаалагчийн байруудад хүргэн өгч угсарч өгсөнөөр байгаль хамгаалагч нар шинэ байр, шинэ тавилгатай болж тэд нар сэтгэл хангалуун байна.

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now