Орхоны хөндийн БЦГ-ыг Онцгой бүсд байрлах Хангайн цагаан хайрханыг Хамгаалалын захиргааны Бат-Өлзий хэсгийн төвийн байгаль хамгаалагч нар эргэж орчны хог хаягдлыг цэвэрлэлээ. Тус хайрханд дотоодын аялагч нар 4 улиралд байнгийн очиж сүслэн мөргөдөг явган аялалын бүс нутаг юм. Хэсгийн төвийхөн тус бус нутгийн зэрлэг ан амьтанд биотехникийн арга хэмжээ авч ажиллаа.